Temakveld 22.10.2008 ref

Sør-Odal slekts- og historielagKontaktinformasjon


Postadresse:

Sør-Odal slekts- og historielag

v/Bjørn Ivar Olsberg

Odals Verk-vegen 545

2116 Sander

post@sor-odalslekt.no

Hefte om "Håkke bodde håppas på Skærnes"

Les mer...

Sætrer og Sæterliv i Sør-Odal. Boka er utgitt av Sør-Odal slekts- og historielag

Boka Sætrer og sæterliv i Sør-Odal selges på følgende steder:

Bygger'n (Skarnes) og Joker Slåstad

Les mer...

Hefte om "Olava Mathilde Tronbøl".

Utgitt av Sør-Odal slekts- og historielag. Les mer..

Hefte i salg

"Fra krigen 1940-45, Lokale historier fra krigens dager i Skogbygda, Nes i Akershus. Utgitt av Skogbygda historielag.

Les mer...

Arkeologisk registrering rv2 Slomarka - Kongsvinger

Skrevet av Aud Sættem Johnsen

24. oktober 2008


Onsdag 22. oktober hadde  vi temakveld på Skogtun. Øystein Lia fra Fylkesmannen på Hamar holdt foredrag og fortalte om interessante funn som ble gjort i perioden 10. september - 7. desember 2007. 30 personer var møtt  opp for å høre på ham. Etter foredraget hadde vi kaffeservering og lodd salg.

Her et sammendrag av hva vi fikk høre:


- Planprosessen har pågått i 15 - 20 år.

- Kulturminnene er 1000 - 3400 år gamle.

For å minne oss på gammel skolelærdom, mint Lia oss på tidsinndelingen vår:

- Eldre steinalder 1000 - 4000 f.Kr.

- Yngre steinalder 4000  - 1800 f.Kr.

- Bronsealder 1800 - 500 f.Kr.

- Jernalder 500 f.Kr. - 1000 e.Kr.

- Middelalder 1000 e.Kr. - 1357

- Nyere tid fra 1357


Kulturhistorisk forståelse for landskap:

 • Tidligere registrerte minner som bygdeborg, gravhauger, kokegrop, boplasser og jernvinne.
 • Landskapet er fruktbar dalbunn og dalsider
 • Ferdsel på og langs Glomma - elvemøter, eid ved Strøm og Fulu og elvestryk
 • Gamle gårdsnavn - Strøm og Fulu
 • Tidligere oldsaksfunn: skafthulløks, nøstvedøks, spinnhjul og beltestein (til å slå gnister med)
 • Skriftlig historiske kilder - sagaer, for eksempel om Fulu havn.


Veitiltaket:

 • 15,5 km etappe Slomarka - Kongsvinger med smal 4 feltsvei.
 • Landbruksareal med dyrkamark, skog og skogholt.


Omfang av registreringen:

 • På det meste var 9 arkeologer og 6 gravemaskiner i sving
 • Største prosjekt i Hedmark siden Gråfjellregistreringen. Budsjett 2,9 mill.
 • Fant 26 autmatisk freda kulturminner eller kulturmiljø
 • Fant også 5 nyere tids kulturminner.


Metode 1. Flatesjakting:

 • Ble brukt i område med dyrkamark og var systematisk i planområdet (vei + side)
 • 3 - 4 meter brede parallelle sjakter som fulgte terrenget
 • Tok av matjorda for å lese undergrunnen og finne eventuelle overpløyde kulturminner
 • Funn ble dokumentert ved foto, tegninger, skisser og kart
 • Mest spennende funn ble gjort ved Leikvang. Mulig boområde.


Metode 2. Utmarksbefaring:

 • Systematisk befaring i utmark
 • Så etter synlige kulturminner
 • Brukte jordborr for å stikke etter steinalderlokaliteter / -boplasser
 • Gravde ut små områder på 40 ganger 40 cm og såldet jorda for å finne flint og lignende. Ikke store resultater av dette.


Arkeologiske resultat:

 • 26 nye freda kulturminner, 20 overpløyde og 6 i utmark
 • 1 stor boplasslokalitet på Leikvang
 • 10 små boplasslokaliteter
 • kokegropfelt
 • 9 enkeltfunn, lokaliteter
 • fangstgrop
 • 2 huleveier
 • 4 kullgroper
 • rydningsrøys
 • mulig gravrøys
 • koksteinslag (kanskje rester av smie)


Spor av boplass på Leikvang:

 • Store stolpehull
 • Ildsted
 • Gårdsnavnet indikerer et samlingssted
 • Jernalderfelt på Hamar
 • Omårdet er en fin, tørr terrasse
 • Ved hjelp av 20 stk C14 dateringer fant de 1500 års kontinuitet - 500 f.Kr til 1000 e.Kr - detvil si hele Jernalderen.


Kokegropfelt:

 • Kokegroper ligger alltid utenfor hus, ikke inni
 • Groper med kull og skjørbrent stein - Brukt til å lage mat
 • Er en indikator på at det har vært en boplass
 • Her foregikk ofring og andre ritualer for eksempel fester eller gravlegging
 • Funnet ved Strøm kirke og Fulu
 • Flest dateringer til eldre Jernalder fra 500 f.Kr til 500 e.Kr


Mindre aktivitetsflater:

 • Stolpehull
 • Stolpehull og kokegrop
 • Eldste datering fra Bronsealderen 1800 - 500 f.Kr.
 • Ellers dateringer fra eldre Jernalder 500 f.Kr - 500 e.Kr
 • Usikkert hva som har vært i disse områdene. Skal graves ut ytterligere


Utmarkskulturminner:

 • 2 huleveier. Strøm og Stømner
 • Kullgroper ved Stømner
 • Rydningsrøys ved Fulusaga
 • Mulig gravrøys ved Stømner, men dette er usikkert på grunn av plasseringen i terrenget.
 • Dyregrav ved Fulu Lille.


Steinalderlokalitet:

 • En liten lokalitet på Fulu
 • Løsfunn av steinøks. 7000 år gammel
 • Knakkeplass. Her har det gått en jeger gjennom dalen, stoppet og kvesset redskapen.


Gjenstadsfunn:

 • Keramikkfunn ved Melstrøm. Keramikken er grov og kanskje 4000 år gammel.
 • Løsfunn av ildslagningsflint øst for Fulusaga
 • Løsfunn av bryne fra Jernalderen
 • Løsfunn av slagg fra Jernalder / Middelalder
 • Brent bein og brent leire


Nyere tids kulturminner:

 • 2 kullmiler på Fulu Store. Yngre enn 1537
 • Sag ved Fulu
 • Hvelvkjeller Leikvang
 • Steinhvelvingsbru ved Fulusaga (Vingerske kongsvei)


Til sommeren kommer arkeologene fra Kulturhistorisk Museum og foretar utgravninger  i områdene der det nå er registrert funn. Registreringsrapporten er offentligggjort og Sør-Odal slekts- og historielag fikk et eksemplar av Øystein Lia. Hele rapporten er også lagt ut på Odalsportalen.


Aud Sætten Johnsen

sekretær

Bli medlem i Sør-Odal slekts- og historielag. Som medlem får du blant annet medlemsblad og tilgang til lagets litteratur. Laget arrangerer også temakvelder, bli kjent turer (som er åpen for alle) i Sør-Odal og andre aktiviteter.

© 2007-2020 • Sør-Odal slekts- og historielag • post@sor-odalslekt.no