Vedtekter

Sør-Odal slekts- og historielag


Vedtekter for Sør-Odal slekts- og historielag

 

 

§ 1

Laget har til formål å arbeide for økt interesse for lokal historie og delta i innsamling og registrering av lokalhistorisk stoff.

 

§ 2

Medlemmene betaler en årlig kontingent. Kontingenten fastsettes av årsmøte.

 

§ 3

Årsmøte i laget holdes hvert år innen 1. april og kunngjøres med en måneds varsel. Årsmøte får seg forelagt årsmelding, regnskap og meldinger fra eventuelle særgrupper til godkjenning. Saker som medlemmene ønsker lagt fram for årsmøte, må være styret i hende minst 14 dager før årsmøte.

 

§ 4

Laget ledes av et styre på 5 medlemmer som velges på årsmøte: Leder, nestleder, sekretær, kasserer og et femte styremedlem. Lederen velges for et år, de øvrige styremedlemmene for to år slik at to er på valg hvert år. Det velges tre varamedlemmer til styret, og disse er på valg hvert år. Varamedlemmene innkalles til styremøtene, men har som varamedlemmer ikke stemmerett. Styret er vedtaksført når fem medlemmer er tilstede.

 

§ 5

Årsmøte velger også revisor, materialforvalter og en valgkomite på tre medlemmer. Valgkomitemedlemmene velges for tre år slik at et medlem er på valg hvert år.

 

Tillegg til § 5:

Årsmøte velger de særgrupper som er nødvendige. Særgruppenes styre består av leder og to medlemmer. Leder velges for ett år. Styremedlemmene velges for to år, slik at ett medlem er på valg hvert år.

 

§ 6

Styret i laget kan disponere inntil kr. 5000,- til innkjøp av materiell. Større innkjøp må legges fram for medlemsmøtet.

 

§ 7

Bare årsmøte kan endre disse vedtektene. Framlegg til endring må kunngjøres seinest på innkalling til møtet.

 

§ 8

Eventuell oppløsning av laget må først tas opp som sak og drøftes på et vanlig årsmøte og deretter behandles på nytt i et ekstraordinært årsmøte som kan innkalles med samme frist som for et vanlig årsmøte. Vedtak om oppløsning krever 2/3 flertall, det samme gjelder endring av denne paragrafen. Blir oppløsning vedtatt, overføres lagets eiendeler til Sør-Odal Kommunale Bibliotek slik at de kommer bygdefolket til gode. Ved en evntuell opprettelse av et nytt lokalhistorisk lag, skal midlene kunne benyttes av dette.

 

Godkjent på årsmøte 13. mars 1996.

Tillegg til § 5 godkjent på årsmøte 14. mars 2001

§ 6 endret på årsmøte 10. mars 2004

§ 6 endret på årsmøte 10. mars 2010

Bli medlem i Sør-Odal slekts- og historielag. Som medlem får du blant annet medlemsblad og tilgang til lagets litteratur. Laget arrangerer også temakvelder, bli kjent turer (som er åpen for alle) i Sør-Odal og andre aktiviteter. post@sor-odalslekt.no

Hefte om "Håkke bodde håppas på Skærnes"

Les mer...

Sætrer og Sæterliv i Sør-Odal. Boka er utgitt av Sør-Odal slekts- og historielag

Hefte om "Olava Mathilde Tronbøl".

Utgitt av Sør-Odal slekts- og historielag. Les mer..

Hefte i salg

"Fra krigen 1940-45, Lokale historier fra krigens dager i Skogbygda, Nes i Akershus. Utgitt av Skogbygda historielag.

Les mer...


Kontaktinformasjon


Postadresse:

Sør-Odal slekts- og historielag

v/Bjørn Ivar Olsberg

Odals Verk-vegen 545

2116 Sander

post@sor-odalslekt.no

Boka Sætrer og sæterliv i Sør-Odal selges på følgende steder:

Bygger'n (Skarnes) og Joker Slåstad

Les mer...

© 2007-2020 • Sør-Odal slekts- og historielag • post@sor-odalslekt.no